ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ПОДА” И ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР „ПОДА”

Местността Пода е разположена на юг от центъра на Бургас по продължението на международен път Е 87 в посока Созопол, преди разклонението му за бургаския квартал Крайморие.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ПОДА” И ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР „ПОДА”

Опазване

Защитена местност „ПОДА” е на площ 100.7 хектара.
Документи за обявяване: Заповед №443 от 20.04.1989, има действащ План за управление, който е приет със Заповед №РД-919 от 08.10.2002.
Международен статус: Рамсарско място.
Цел на обявяване: запазване естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и колонии на 5 застрашени от изчезване вида включени в Червената книга на България.
Режим на дейности:
1.Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2.Забранява се унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.
3.Забранява се замърсяване водите на блатото и прилежащите площи
4.Забранява се лова и риболова
5.Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им, опръстеняване на малките
6.Разрешават се мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в блатото
7.Разрешава се извличането на пясък и тръстика след допълнително съгласуване
Припокриване: ЗЗ по директивата за птиците: Мандра - Пода
ПРИРОДОЗАЩИТНИЯ ЦЕНТЪР е утвърден и любим обект за посещение на български и чуждестранни туристи; Вписан е в листата на 100-те национални туристически обекта. Центърът и защитената местност се стопанисват от БДЗП.

Описание на мястото

Защитената местност „Пода” е част от комплекса Мандра-Пода и е разположена близо до Бургас, на изхода за Созопол (преди Крайморие). Обявена е за ЗМ през 1989 г. и е първата защитена територия в България, предоставена за стопанисване на неправителствена природозащитна организация - Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Тя. Пак през 1989 г. защитената местност е определена от BirdLife International за Орнитологично важно място, а през 1997 г. на нейна територия е построен Природозащитен център "Пода". На следващата година „Пода” е определена за Корине сайт поради европейското й значение за опазването на редки и застрашени видове птици. През 2003 г. е обявена за влажна зона от международно значение съгласно Рамсарската конвенция и е включена в Програма HABITAT на ООН за най-добри практики за опазване на местообитания.
В защитената местност има три основни типа местообитания – хабитати със сладка вода, солена и бракични (смесени) водоеми.
Самата защитена местност Пода е отворена за посещения целогодишно. В нея има няколко обособени маршрута, по които могат да се наблюдават пернатите й обитатели, без да се обезпокояват. Има специално укритие, което позволява наблюдаването на живота на птиците, независимо от метеорологичните условия, а от скоро бе построена нова наблюдателна кула в сърцето на защитената местност, което дава възможност за наблюдения отвисоко директно в колонията на гнездещи чапли и лопатарки.
Площта на ЗМ е едва 1 кв. км, но тя е една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа – в нея се наблюдават 265 вида птици. Тук е единствената по Черноморското крайбрежие смесена колония на лопатарки, ибиси и чапли (нощни, червени, сиви, гривести и малки бели).
Гнездящите видове са 46, като най-атрактивни са речните рибарки, големите корморани, които единствено тук в цяла Европа гнездят по електрически стълбове, различните видове патици и потапници, тръстиковият блатар и др.
През зимните месеци в залива Форос към защитената местност Пода могат да се наблюдават малък корморан, къдроглав пеликан, лебеди, патици, потапници, гмурци и др.
Над Пода преминава и вторият по големина в Европа миграционен път на птиците – Via Pontica, като годишно оттук прелитат десетки хиляди бели щъркели, розови пеликани, дневни грабливи и пойни птици.
В защитената местност Пода освен птици се срещат и най-големите находища на пъстрия смок – най-голямата змия в страната, етруската земеровка – най-малкият бозайник в Европа, екзотичната нутрия и световно застрашената видра.
Природозащитният център „Пода” работи целогодишно, като на разположение на посетителите са постоянна изложба, представяща биоразнообразието на местността и региона, специализирана оптика – професионални зрителни тръби и бинокли, експерти орнитолози, с тематични беседи на български, английски, немски и руски език; Центърът има тераси на две нива, от които се наблюдава орнитологичното богатство на защитената територия, всеки посетител получава информационна диплянка за Защитена местност Пода (налична на 6 различни езика) и възможност да се забавлява с интерактивните модули на открито – „птичи часовник”, „пътека на усещанията”, „кутии на аромата”, „изложба на гнездилки”, „пречиствателна станция” и др. ПЗЦ „Пода” разполага с богата орнитологична библиотека и изложбена зала с променящи се тематични експозиции. За посетителите има на разположение малък магазин с напитки и сувенири, както и тоалетна. В близките няколко месеца Центърът ще посреща туристите с изцяло обновена експозиция, която ще бъде подчинена на съвременните методи за интерпретация на биоразнообразието.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.