АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – „ТОЧКАТА” И ВЛАКЧЕТО

„Точката” е разположена на дига в северната част на Атанасовско езеро на 200 м от бариерата и над ниските сгради на Черноморски солници АД. За да се достигне до Северни солници е необходимо да се излезе от Бургас в посока Сарафово и на детелината над езерото да се хване в посока Солници, а под пътя да се поеме на север (т.е. наляво), за да достигне от другата страна на езерото. Оттам по тесен асфалтов път се стига до бариерата на Черноморски солници АД.
Мястото е лесно достъпно със собствен транспорт. С обществен транспорт – може да се използва автобус №61 до с. Рудник, който спира сравнително близо до Точката (след детелината, но отгоре).

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – „ТОЧКАТА” И ВЛАКЧЕТО

Опазване

Най-старото и най-популярно място за наблюдение на птици, преминаващи по прелетната магистрала Виа Понтика. Всяка есен тук се събират бърдуочъри и любители на птици от цял свят, за да се насладят на огромните ята от бели щъркели, розови пеликани, осояди, кресливи орли и други. Да станеш свидетел на миграция по Via Pontica, особено в дните на най-интензивен прелет, е нещо невероятно и незабравимо.
От „Точката” се открива чудесна панорама към поддържан резерват Атанасовско езеро. Площ: 1074.5 ха
Документи за обявяване: Заповед №601 от 12.08.1980;
Прекатегоризация: със Заповед №392 от 15.10.1999; Приемане на План за управление със Заповед №РД-1378 от 17.11.2003.
Международен статус: Рамсарско място
Цели на обявяване: Опазване на редки и изчезващи в страната и в Европа, гнездещи прелетни и зимуващи птици.
В резервата се разрешава:
1. Поддържане на дигите и солеността във водите на резервата чрез технологията на традиционния солодобив;
2. Ремонтни работи на дигите и каналите в периода 30.07. - 01.04.;
3. Мероприятия подпомагащи гнезденето на птиците;
4. Регулиране числеността на хищните бозайници - лисици, чакали, порове, белки, енотовидно куче;
5. Паша на крави и овце в Азмак дере;
6. Добив на артемия на определени места след 30-ти юли;
7. Добив на медицинска кал в югозападния край на резервата;
Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Атанасовско езеро

Описание на мястото

В североизточния край на град Бургас се намира птичият рай на България – Атанасовското езеро. То е свръхсолено крайбрежно езеро, разделено на две части от пътя Бургас – Варна. Северната част е поддържан резерват, а южната – буферна зона, по-късно прекатегоризирана в защитена местност. Езерото е заобиколено от по-малки 7
водоеми и система от канали, обрасли с блатна растителност, кристализатори, заобиколени от дига и сладководен канал. Езерото е дълго близо 9 км, широко 4.3 км, а площта му е около 17 кв.км. То е разположено на 1.5 м под морското равнище, поради което е силно уязвимо. Средната му дълбочина е 30 см.
За запазване уникалното разнообразие от птици, което се среща в езерото, през 1980 г. северната му част е обявена за природен резерват. През 1999 г. той е прекатегоризиран в поддържан резерват. Южната част бе буферна зона на резервата, но от 2007 г. е прекатегоризирана в защитена местност „Бургаски солници”. Още през 1984 г. езерото е обявено и за Рамсарско място – влажна зона с международно значение. То е и защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
В района на Атанасовското езеро са установени 316 вида птици (от общо 423 за България), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От тях 14 са световно застрашени - къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малък корморан, белоока потапница, ливаден дърдавец и др. 83 вида са включени в Червената книга на България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение.
През летните месеци басейните са покрити с дъждосвирцови птици. Най-многочислени са колониите на саблеклюните, кокилобегачите и рибарките. Тук е единственото място, където се размножава гривестата рибарка, малката черноглава чайка и дебелоклюната рибарка.
Тъй като не замръзва през зимата, Атанасовско езеро е място с международно значение за зимуващи водолюбиви птици - бял ангъч, фиш, шилоопашата патица, зеленоглава патица, къдроглав пеликан и др.
Езерото се намира на миграционния път Виа Понтика и е с европейско значение по отношение миграцията на реещи се птици, особено пеликани, орли, блатари и щъркели.
Атанасовско езеро е едно от най-значимите места в Европа с „тесен фронт” на миграция. Всяка пролет и есен по невидимата небесна магистрала „Виа Понтика” милиони птици прелитат хиляди километри от районите на зимуване до местата за размножаване и обратно.
Via Pontica на латински означава Черноморски път и идва още от Римски времена, когато това е било древен римски път, който минава покрай Черно море. Днес се използва за наименование на вторият по големина миграционен път на прелетните птици в Европа. В България той минава по цялото ни Черноморско крайбрежие. По-голямата част от птиците мигрират в близост до морския бряг и до няколко километра навътре в сушата, но често миграционния фронт е широк и прелитащите ята могат да се наблюдават и на стотици километри във вътрешността на страната.
„Точката” представлява издигнато място (върху една от солничните диги) на което има изградени два специални навеса за наблюдение на птици и добра видимост високо в небето. Всяка есен тук се събират десетки любители на птиците, които разпъват своите оптични тръби с голямо увеличение, вадят биноклите и фотоапаратите и устремяват взор високо нагоре в небето. Първи започват своето пътешествие белите щъркели, които от 10 август започват да изпълват небето над езерото и големите им хаотични ята. Пикът (или най-голямата им численост) е обикновено в края на август. За добри наблюдения препоръчваме дните след дъжд, когато птиците са много активни и могат да се видят наистина големи ята. Оттук прелита над 70% от европейската популация на белия щъркел, цялата популация на розовия пеликан, на къдроглавия пеликан и голяма част от тези на дневните грабливи птици – осояди, соколи, малки и големи кресливи орли, дори лешояди.
Предстои подобряване на инфраструктурата около Точката – информационни табели, стъпала и парапет за изкачване по дигата до Точката. На поляната под дигата всяка година се разполага лагерът на традиционната доброволческа младежка бригада, организирана вече повече от 20 години през август от БДЗП.
Още това лято ще бъде възстановено туристическото влакче, което ще вози туристи от Солници – Север до границата на резерват Атанасовско езеро близо до 7-ма помпена станция, където ще има спирка на туристическата железница (координати: 42°34'25.2” С, 27°29'12.0” И) и ще бъде построена платформа за наблюдение на птици с височина 1,5 м, стъпала и парапет, пикник зона и ще се поставят информационни табели.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.