АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – УКРИТИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ

Укритието се намира в рамките на гр. Бургас на западния бряг на Атанасовско езеро, в близост до кръговото движение и бензиностанция Лукойл на изхода на града за Поморие.
Лесно достъпно пеша, с велосипед и с автомобил. Пред Укритието има обособен паркинг, велоалея, която го свързва с Морската градина (но отгоре покрай главния път) и с центъра на града. Единствено няма близка спирка на градския транспорт (може да се стигне с автобус 211 – последната спирка и оттам 20 мин. пеша).

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – УКРИТИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ

Опазване

Укритието е разположено в района на Защитена местност „Бургаски солници” (бившата буферна зона на резерват „Атанасовско езеро”).
Документи за обявяване: Заповед № РД-418 от 18.06.2007
Режим на дейности:
1.Забранява се строителството на сгради и пътища, с изключение на разширението на пътя Бургас-Поморие;
2.Забранява се разкриване на кариери, изменянето на водния режим, замърсяването с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3.Забранява се създаването на лични и помощни стопанства за домашни животни;
4.Забранява се ловуване, гърмене и използването на водоемите за развъждане на диви и домашни животни;
5.Забранява се събирането на яйца и развалянето на гнездата на птиците;
6.Забранява се засипването на крайбрежната езерна ивица;
7.Разрешава се обработването на селскостопанските земи;
8.Разрешава се пашата на домашни животни с изключение на свине;
9.Разрешава се осъществяването на солодобив и калодобив, без да се нарушават екологичните условия в резервата;
10.Разрешава се изграждането на база за научни изследвания и за стопанисване на резервата;
11.Разрешава се изграждането на парк „Езеро” в южната част на езерото.
Припокриване: защитена зона (ЗЗ) по Директивата за птиците: Атанасовско езеро

Описание на мястото

Повечето хора, които пътуват по пътя Бургас - Варна, не обръщат внимание на обширните водни площи от двете му страни на север от Бургас. Те едва ли знаят, че минават покрай най-богатото на птици място в България. Но това изключително орнитологично разнообразие е привлякло вниманието на естествоизпитателите още през миналия век.
Атанасовското езеро е разположено на 4 км североизточно от Бургас и представлява плитка свръхсолена лагуна, свързана с околните солени блата, система от канали, обрасли с блатна растителност, кристализатори, заобиколени от дига и сладководен канал. Разделено е на две части от пътя Бургас - Варна, северна и южна. Езерото е дълго близо 9 км, широко 4.3 км, а площта му е около 17 кв.км. То е разположено на 1.5 м под морското равнище, поради което е силно уязвимо. Средната му дълбочина е 30 см. Разположено е на 1.5 м под морското равнище, поради което е силно уязвимо, но през последните десетилетия в резервата няма изчезнали видове, въпреки негативните фактори, които му влияят.
Резерватът основно се използва за нуждите на солодобива и за запазване на изключителното му биоразнообразие. Солниците тук съществуват от 1906 г., когато езерото е било дадено на концесия за 30 г. на фирмата „Атанас Илиев и сие” именно за строеж на солници, които са били изоставени по време на Първата световна война, въпреки започналия им строеж. Наводненията, вятърът и дъждовете разрушили валовете и дигите. Едва през 1921 г. езерото се преотстъпва отново, този път на германското акционерно дружество „Гларус”, което значително разширява площта и през 1934 г., т. нар. „северни солници”, сегашната резерватна територия, дават първата си продукция. След 9.09.1944 г. създаденото държавно солодобивно предприятие е експлоатирало солниците без прекъсване, докато през 1973 г. 170 ха от северната част са били обявени за защитена местност, а на 12.08.1980 г. са обявени за природен резерват със заповед на Комитета за опазване на природната среда.
И сега на територията на резервата са разположени изпарителите на “Черноморски солници” АД, чиято основна дейност е добивът на морска сол. Добивът на сол се извършва по примитивен начин, който е напълно щадящ и не влияе отрицателно на обитателите на резервата. Напротив това е един от добрите примери когато човешката дейност не само, че не вреди, а напротив подпомага условията за съществуване на редица видове в природата. Атанасовско езеро е прекатегоризиран в поддържан резерват от 1999 г. съгласно закона за защитените територии.
Поддържаният резерват „Атанасовско езеро” е обявен за Рамсарско място на 28.11. 1984 г. Първоначално обявената площ от 1 050 ха (10.5 кв. км) е била увеличена до 1 404 ха ( 14.4 кв. км) през 2002 г. Северната част е със статут на поддържан резерват, а южната е негова буферна зона, но от 2007 г. е прекатегоризирана в защитена местност „Бургаски солници”. То е и защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
В района на Атанасовското езеро са установени 316 вида птици (от приблизително 423 вида, срещащи се на територията на цялата страна), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От тях 14 са световно застрашени: къдроглав пеликан, малък корморан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, тънкоклюн свирец, ливаден дърдавец, белоока потапница. 83 вида са включени в Червената книга на България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение.
През летните месеци басейните са изпълнени с дъждосвирцови - кокилобегачи, саблеклюни, водобегачи, брегобегачи, както и с чайки и рибарки. Най-многочислени са колониите на саблеклюните, кокилобегачите, малките и гривестите рибарки. Блатната лястовица (кафявокрил огърличник) е символът на резервата. Това е единственото място, където се размножава гривестата рибарка, малката черноглава чайка и дебелоклюната рибарка. В езерото гнезди преобладаващата част от българската популация на саблеклюна и на морския дъждосвирец.
Тъй като не замръзва през зимата, Атанасовското езеро е място с международно значение за концентриране на зимуващи водолюбиви птици, сред които бял ангъч, фиш, шилоопашата патица, зеленоглава патица, къдроглав пеликан, голяма белочела гъска.
Най-привлекателна за наблюдение е есенната миграция на птиците над Атанасовското езеро. То се намира на прелетния път Via Pontica и е типично място с тесен фронт на миграция за значителна част от прелетните птици от Северна, Източна и Централна Европа. Това е мястото с най-голяма концентрация по време на миграция на розовия пеликан, къдроглавия пеликан, тръстиковия блатар, вечерната ветрушка и на второ място (след Босфора) по концентрация на малкия креслив орел. Заедно с останалите бургаски езера е едно от най-благоприятните места за нощуване на пеликаните и щъркелите между делтата на Дунав и Босфора. По време на прелет е установяван и изключително редкият световно застрашен вид - тънкоклюния свирец.
Флората на резервата е представена от водолюбиви и крайбрежни видове. Езерото е заобиколено от тръстикови масиви, които дават убежище на многобройни обитатели. Установени са повече от 250 вида висши растения. Многобройни участъци са обрасли в различна степен с европейска солянка. Около езерото съществуват малки сладководни блата, мочурливи ливади, както и система от обрасли с блатна растителност канали и сухи терени с преобладаване на полски пелин, луковична ливадина, пасищен райграс и др. Шест вида висши растения са включени в Червената книга на България. Наред с блатния ирис, гърлицата и мерендерата, тук се срещат и множество орхидеи. Най-интересен техен представител е птичето гнездо. Тя е почти безцветна, понеже е безхлорофилен вид, а корените й са така оплетени, че наподобяват птиче гнездо, откъдето е дошло и името й. Друг интересен вид е пърчовката. На английски името й означава орхидея-гущер, тъй като всеки цвят има дълга и тънка устна и прилича на дребно гущерче. През пролетта често срещан вид е Маймунската орхидея – всяко цветче наподобява миниатюрна маймунка. Всички диворастящи орхидеи у нас имат определен природозащитен статус - едни са включени в ЧКБ, а други - в различни международни конвенции.
В резервата се срещат 17 вида риби, по-голямата част от които са включени в Червената книга на България като застрашени (кавказко попче, триигла бодливка, деветигла бодливка и др.). Повечето от тях, поради малките си размери не представляват стопански интерес за човека, но високата им численост е предпоставка за голямо разнообразие от рибоядни птици.
Бозайниците са представени от 12 вида гризачи, 5 вида насекомоядни и 6 вида прилепи.
Особен интерес за опазване на видовото разнообразие представляват най-малкият бозайник на планетата - етруската земеровка, полевката на Гюнтер, европейският лалугер, видрата. Срещат се още невестулка, лисица, дива свиня и чакал.
Гръбначните животни, особено птиците са пряко зависими от специфичните безгръбначни, които обитават езерото. С най-голямо значение е артемията, солнично раче, което е важен хранителен ресурс за водолюбивите птици. Тук е единственото й значимо местообитание.
Укритието за наблюдение на птици в Атанасовско езеро е построено 2001 г. благодарение на Министерството на околната среда и водите и Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието с финансовата помощ на Националния доверителен екофонд. Построено е по английски модел и представлява ниска, едноетажна зелена къща, съобразена с всички съвременни изисквания за такъв тип съоръжения, оборудвано е с необходимата техника за наблюдение на птици, разполага с информационни табла за видовете и рекламни материали, има специално изградени за наблюдение прозорци, които позволяват оптимално наблюдение на птиците отпред в басейните, докато се хранят или почиват. В РИОСВ Бургас има компетентни експерти, които го обслужват (понастоящем отваря само по заявка).
Предстои обновяване на инфраструктурата около сградата на укритието – параван с дължина 4 м за наблюдение в неработно време от лявата и дясната страна на укритието, пейки, възстановяване на шестоъгълната беседка с плътен покрив и места за сядане пред укритието, поставяне на информационни табели и др.
Тук могат да се наблюдават редки и защитени видове птици – през зимата почиващи патици, потапници, къдроглави пеликани. През лятото саблеклюни, рибарки, чайки, кокилобегачи. Различни са наблюденията през отделните сезони, както и в отделните части на деня - сутрин и следобед.
Ценено място за посещение от наши и чуждестранни орнитолози и други експерти. Укритието се стопанисва от РИОСВ Бургас и за да се посети е нужно предварително обаждане на тел. 056/813 207. Входът е свободен.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.