СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ И ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ВЕЛЕКА”

Селото се намира се на 55 км от гр. Бургас по основния път Е87 и на 20 км от Малко Търново.
Координати: 42°06’34.40” С, 27°25’02.43” И; 363 м н.в.

СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ И ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ВЕЛЕКА”

История

Тракийските надгробни могили в землището на Звездец говорят за неговота важна роля в древността – кръстопът на важни пътища между Факия и Василико (дн. Царево), Ахтопол и Инеада (дн. в Турция).
През ХVІІ век е изключително развит скотовъден център. Тук се е намирало най-старото училище в Странджа, изградено в началото на ХІХ век.

Описание на мястото

Старо име на селото е Гьоктепе, от турски „звезден връх”.
Население: 486 жители по данни от 01.02.2011 г.
Разположено е в подножието на Селски баир, на високо и огледно място, от което се разкрива панорама към Централна Странджа. В селото и неговите покрайнини има около 60 извора и чешми.
Интересни за посещение са параклис „Св. Петка”, на около 2 км южно от селото, подновеният параклис „Господьовото манастирче”, „Успение Богородично” – параклис в самото село.
В Звездец 12 къщи са обявени за архитектурни паметници.
След селото, в посока М. Търново, е разклонът за Петрова нива, местност, свързана с избухването на Преображенското въстание през 1903 година.
Селският събор е през месец юли.

ЦЪРКВА „СВ. АТАНАС”
Църквата датира от края на ХVІІІ - началото на ХІХ век. През 1903 г. цялото село и храмът са изгорени, заради събитията от Илинденско-Преображенското въстание. През 1910 г. е построена в сегашния й вид. При оформянето на вътрешното пространство на храма е използвано решение, което не се среща никъде другаде в нашата църковна архитектура. Полукръглата абсида продължава до покрива, като по този начин не се чувства долепена, а органически свързана с тялото на църквата. Постигнато е монументално и естетическо въздействие.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ВЕЛЕКА”
Обхваща голяма площ 1546.3 ха от землищата на селата Звездец, Бръшлян и Стоилово. Обявена е с цел запазване на старите дъбово – букови гори и живописния каньон на р. Велека. Обхваща средното течение на река Велека, където тя преминава през карстов район и образува множество меандри. Във вековните девствени гори и скалисти склонове намират убежище много птици като скалния орел, който на територията на България единствено в Странджа гнезди по дървета. Срещат се още черен щъркел, египетски лешояд и много бозайници. В река Велека се намира една от най-добре запазените в Европа популации на видрата.
Територията е особено подходяща за посещение от туристи – достъпна е от м. Ковач, Петрова нива и Стоилово.
Категория: Защитена местност „ВЕЛЕКА”
Площ: 1546.3 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: с. Бръшлян, с. Звездец, с. Стоилово
Документи за обявяване: Заповед №76 от 18.01.1989
Цели на обявяване:
1. Запазване на първичните горски екосистеми и живописния каньон на р.Велека
Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни, санитарни и селекционни
3. Забранява се ловуване , освен регулиране числеността на хищници (лисици, чакали, диви кучета, диви прасета) в периода 1 септември - 1 март, пр доказана необходимост
4. Забранява се безпокоене и улавяне на диви животни, събиране и унищожаване на яйцата и гнездата на птиците
5. Забранява се късане на цветя
6. Забранява се използване на химически средства за растителна защита
7. Забранява се събиране на билки, гъби и горски плодове за търговски и промишлени цели
8. Забранява се залесяване с иглолистни и други нехарактерни за района дървесни видове
9. Разрешава се паша на домашни животни, без кози
10. Разрешава се използването на химически средства за растителна защита в обработваемите земи от поземления фонд
11. Разрешава се стопанисване на земите от поземления фонд по традиционният начин на стопанисване
Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа
Вековен дъб-благун в м. Тончов пазлак. Вековното дърво е с обиколка 5.50 м, диаметър около 2 м и в удивително добро състояние.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „КРИВИНИЗОВО”
(109.1 ха)
Обявена е през 1991 година с цел опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска боровинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, като египетския лешояд. Заема част от южните склонове към долината на река Велека.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „МОРЯНЕ”
(102.7 ха).
Разположена е на скалистия десен бряг на река Велека, на около 4 км югозападно от село Звездец. Типичен орнитологичен обект. Тук гнездят много редки видове птици. С такава цел е поставена под защита - запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга на Република България и в списъка на застрашените видове в Европа.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.