СЕЛО СТОИЛОВО – ВОДОПАДЪТ ДОКУЗАК – СТРАНДЖАНСКА ГОРСКА ПЪТЕКА

Селото се намира се на 5 км северно от главния път Бургас – Малко Търново, на 9 км от гр. М. Търново и 83 км от гр.Бургас; 300 м.н.в.
Координати: 42°02’18.99” С, 27°31’00.55” Иq 320 м н.в.

СЕЛО СТОИЛОВО – ВОДОПАДЪТ ДОКУЗАК – СТРАНДЖАНСКА ГОРСКА ПЪТЕКА

История

Счита се, че Стоилово е едно от най-старите селища в Странджа. В стари предания се говори, че на това място първи преди около 400 години се заселили дядо Стоил и рода му. От там и името на селото - от личното име на неговия пръв заселник.
Следи от древността се срещат в околностите на селището – тракийски могилни некрополи и остатъци от металургична дейност.
В Стоилово са запазени стари къщи, строени през ХVІІІ – ХІХ век, като най-впечатляваща е била къщата на Янаки Коюнджоолу. Архитектурен паметник, двуетажната сграда с резбовани тавани и долапи е била най-голямата селска къща от ХІХ век в Странджа. Днес, за голямо съжаление, е изоставена и полуразрушена.

Описание на мястото

Населението на селото, по данни от 01.02.2011 г. наброява 66 жители.
Разположено е на високо, огледно било, над долините на реките Мечи дол и Велека. От селото се откриват красиви панорами към Босненското било, с “кацналите” по склоновете му селца, към м. Пéтрова нива с паметника на Преображенци, както и към вековните букови гори на резерват „Средока”, разположени на стръмния десен бряг на р. Мечи дол.
Близостта на трите реки - Велека, Мечи дол и Младежка, и изобилието от леска по поречията им, създали условия в селото да работят голям брой майстори кошничари. Те снабдявали с кошове за риба, дървени въглища, грозде и плява лозарските, рибарските и въглищарски центрове по цялото южно Черноморие. Днес това е единственият жив занаят в Странджа.
ЦЪРКВА „СВ. ИЛИЯ”
Строена е в края на ХVІІ век, неколкократно възстановявана. Имала е оригинален кръстовиден план, който не се е срещал никъде другаде в Странджанския край. В църквата се съхраняват икони от созополския иконописец Сократ Георгиев – „Св. Мина” и „Св. Богородица”.
Тук са едни от най-старите олтарни двери, датиращи от ХVІІ в.
Интересни параклиси около Стоилово са:
• „Св. Илия” – на края на селото в източна посока
• „Св. Георги” – на 4 км западно от селото в м. Нивище
• столнините “Св. Костадин” - на 1 км северно от селото
• „Св. Троица” – на около 3 км североизточно от селото
• стоиловското пещерно светилище „Св.Марина” - на около 5 км югоизточно от селото.


ПРИРОДНИ ОБЕКТИ


РЕЗЕРВАТ „СРЕДОКА”
Един от петте резервата в границите на природен парк „Странджа”.
Разположен е върху стръмните северните склонове по долното течение на река Мечи дол. Създаден е с цел запазване на обширните вековни букови гори и находища на редки и защитени растителни видове.
От ендемитите за Странджа се срещат червената пираканта, лавровишнята, чашковидната звъника. От редките и защитени видове - понтийско бясно дърво, странджанска боровинка и др. Висока консервационна стойност има голямото находище от лавровишня, разположено в централната част на резервата, и компактните групи от колхидски джел, който в отделни екземпляри достига до 6 м височина и 10 см диаметър.
„Средока” е единственият резерват на Странджа с много поляни и открити пространства – калунаци и пасища.
СРЕДОКА (Код в регистъра: 50)
Категория: Резерват
Площ: 607.8 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново, с. Стоилово
Документи за обявяване: Заповед №75 от 18.01.1989
Цели на обявяване: Характерни за Странджа горски екосистеми
Режим на дейности:
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ДОКУЗАК”
Координати при водопада: 42°01’22.21” С, 27°30’08.87” И, 251 м н.в.
Обхваща красив карстов район при река Докузак, с малкия едноименен водопад и непресъхващите девет извора. По поречието й има места за отдих и риболов.
До самия водопад също има изграден заслон с огнище, но е спорен въпросът трябва ли в такава непосредствена близост до красиви природни обекти да има обособени места за пикник. Много често групи туристи, пристигнали да се полюбуват на водопада, всъщност попадат на шумна компания, забавляваща се по нехарактерна за Странджа музика.
Защитената местност „Докузак” е обявена с цел опазване на естествено находище на кримски чай. Тук се намира най-компактното от разпръснатите в околността негови естествени находища. Опитите за изкуственото му размножаване са успешни – това дава 81
възможност да се възстанови разпространението му и да се използва като чудесен тонизиращ чай.
Категория: Защитена местност ДОКУЗАК
Площ: 5.0 хектара
Местоположение:
Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново
Документи за обявяване:
Заповед №845 от 31.10.1991
Цели на обявяване: Запазване естествено находище на кримски чай.
Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се сечи, освен санитарни
4. Забранява се паша на всякакви домашни животни
5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния им период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им
6. Забранява се събиране на билки, бране на букети, унищожаване на диворастящи растения
Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


СТРАНДЖАНСКА ГОРСКА ПЪТЕКА
За пешеходен преход с продължителност около 2.5 часа.
42°01’19.30” С, 27°30’13.02” И; 250 м н.в.
Пътеката е първата интерпретативна пътека в природния парк с модули и табели с интересна информация за биоразнообразието. Тя се стопанисва от Дирекцията на природния парк.
Започва на около 200 м преди водопада Докузак, вдясно от пътя М. Търново - с. Стоилово. В началото се движи по стар горски път, който се изкачва през смесена борово-дъбова гора. След около 5 минути нормален ход от началната точка на пътеката, вляво под нея е монтиран „горски снайпер” – игрово съоръжение, чрез което могат да се опознаят 7 вида дървета и храсти, характерни за Странджа. След около 15 минути може да се научи повече за кълвачите и да се пробва честотата на ударите, с която те дълбаят дървесината. Маршрутът продължава да се изкачва по склона и достига до оголеното било, където е поставено табло с информация за гъбите. Вляво на пътеката е най-старото дърво в района – 550-годишен дъб благун. На 100-ина метра от него, непосредствено до границата с резерват „Средока”, маршрутът се отклонява до погледно място, от което се открива панорама към Босненското било и селата, разположени по неговите възвишения. На същото място е монтиран „горски ксилофон”, на който може да се „посвири” по различните видове дървета, от които е направен. Оттук маршрутът поема в северна посока с плавно спускане по билния път и преминава през горички с единични вековни дървета. Навлиза в борова гора и с рязък завой в края й (надясно) напуска пътя. Спуска се покрай последното информационно табло и през смесена дъбово-букова гора продължава в североизточна посока към р. Мечи дол. Достигнал речната долина, поема по десния й бряг (наляво) нагоре срещу течението до площадка, от която стартира въжен тролей. Непосредствено след него се пресича (гази) реката. Следва изкачване по горска пътека през дъбова гора и каменливи терени, до достигане крайната точка на маршрута в м. Кукулят с излизане на асфалтовия път за с. Стоилово, близо до селото. Спускането до началната точка (водопада) е по асфалтовия път.
Въженият тролей се ползва след предварителна заявка в Дирекцията на ПП „Странджа”.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.