РЕЗЕРВАТ „СИЛКОСИЯ”

Координати: 42°05’21.46” С, 27°45’09.27” И, 289 м н.в.
Намира се в землищата на селата Българи и Кости, община Царево, на 2 км северно от Кости. Разклонението от основния път 99 (Царево – Малко Търново), което води до село Кости, пресича резервата по средата.

РЕЗЕРВАТ „СИЛКОСИЯ”

Опазване

СИЛКОСИЯ (Код в регистъра: 1)
Категория: Резерват
Площ: 389.6 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: с. Българи, с. Кости
Документи за обявяване: Заповед №1046 от 23.07.1931
Документи за промяна:
1. Заповед №8455 от 29.04.1933
2. Постановление на Министерски Съвет №13188 от 20.09.1934
Цели на обявяване:
1. Широколистна смесена гора от дъб и източен бук и характерни само за планина Странджа растения.
Режим на дейности:
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Описание на мястото

Обявен е като резерват в далечната 1933 г. за опазването широколистна смесена гора от дъб и източен бук и характерни за планината Странджа растения, които не се срещат никъде другаде в Европа, освен там. Това е първият резерват в България. Той съхранява ценно растително и животинско богатство. Попада в границите на природен парк „Странджа”. Площта му е 389.6 ха.
В България, след Първата Световна война, Българското ботаническо дружество за пръв път прави конкретно предложение за създаване на резервати, но благоприятна почва за това се създава с учредяването на Съюза за защита на родната природа през 1928 г. Резерват „Силкосия” е обявен с Постановление №8485 от 29.06.1933 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти като „строго охранителна държавна гора „Горна Еленица – Силкосия” в землищата на с. Българи и с. Кости, община Царево, област Бургаска, с площ 10 226 декара (1022.6 ха). Като мотив за обявяване в Постановлението е записано: „Поради особено ценните и редки горски дървесни породи, както и поради характерната храсталачна и тревна растителност, които представляват грамаден интерес от дендрологично, флористично, фитогеографско и екологическо гледище държавната гора „Горна Еленица – Силкосия” се обявява за резерват, в който за в бъдеще се забранява всякакво ползване било от гората, било от пашата, било от дивеча, освен за научни цели и с предварително, специално разрешение от Министерството на земеделието и държавните имоти”. На 29.06.2003 г. бе честван неговия 70-годишен юбилей.
Растителното богатство на Резерват „Силкосия” е значително, но не е напълно проучено. До сега е установено наличие на 260 вида висши растения, разпределени в 63 семейства и 190 рода. Това представлява 22.6% от странджанската флора и придава висока стойност на защитената територия. Установени са 16 вида реликтни и 3 вида ендемични растения. Най-впечатляващи от горските формации от горун и източен бук и чисто източно букова гора с подлес от вечнозелени храсти с относителна първичност. По южните изложения на по-бедни почви се срещат сухоустойчиви формации от благун с пирен.
Наред с представители на средиземноморската флора, в резервата се срещат южноевксински и понтийски видове, които придават неповторимия вид на съобществата, като: странджанска зеленика, лъжник/странджански дъб, понтийско бясно дърво, битински синчец, мушмула, източен лопух, чашкова звъника и др.
В резервата се срещат и повече от 50 защитени животни – бозайници, птици, влечуги.
Изключително разнообразна е орнитофауната. Типични за резервата са сойката, авлигата, южният славей, малкото черноглаво и голямото белогушо коприварче, различни видове кълвачи и грабливи птици.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.