ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СИЛИСТАР”

„Силистар” е най-южната защитена местност по нашето Черноморско крайбрежие. Намира се между селата Синеморец и Резово. Разпростира се южно от устието на малката река Бутамята, която се влива на едноименния южен плаж на Синеморец и достига почти до село Резово.

  • плаж в залива Силистар при устието на река Силистар - 42°01’21.00” С, 28°00’35.10” И; 1 м н.в.
  • плаж в залива Липите - 42°02’50.88” С, 27°59’28.21” И; 5 м н.в.
ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СИЛИСТАР”

Опазване


СИЛИСТАР (Код в регистъра: 106)
Категория: Защитена местност
Площ: 773.3 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: с. Резово, с. Синеморец
Документи за обявяване: Заповед №608 от 01.09.1992
Документи за промяна:
1. Промяна в режима на дейностите със Заповед №РД207 от 11.06.1999
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-560 от 12.07.2007
Цели на обявяване:
1. Запазване на характерен ландшафт на крайбрежната зона, скални образувания,фиорди
2. Специфична ксеротермна растителност и богат животински свят
Режим на дейности:
1. Забранява се промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;
2. Забранява се замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;
3. Забранява се достъпът до пещерите в морския клиф;
4. Забранява се достъпът на моторни превозни средства с изключение на тези, използвани за горскостопански и селскостопански дейности;
5. Забранява се плаването на всякакви съдове целогодишно в р. Силистар при следните условия: максималния брой лодки, движещи се по маршрута да бъде 4; скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела; да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и др. отпадъци;
6. Забранява се определянето на места за къмпиране и палене на огън без писмено съгласие на съответните регионални структури на МОСВ и без тези места да бъдат означени с трайна и видима маркировка на терена, всякакво къмпиране и палене на огън извън определените и означени за целта по посочения ред места;
7. Забранява се брането, увреждането или унищожаването на диви растения с изключение извеждане на предвидените в лесоустройствения проект сечи и събиране на билки от местното население в количества, предназначени за лично ползване;
8. Забранява се извършването на сечи през периода 30 март - 1 септември; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; реализирането на голи сечи и реконструкции, прокарването на нови горски пътища; отсичането на живи хралупести дървета и на дървета, на които има гнезда с диаметър над 0,5 м; изнасянето на добития дървен материал по друг начин освен с товарни животни;
9. Забранява се ловът, с изключение на: див заек - през ловния сезон в селскостопанските земи; дива свиня, благороден елен, лисица и чакал - от 1 октомври до 31 декември; сърна - от 1 октомври до 30 ноември; бекас - от 1 януари до 28 февруари със специално разрешение за ловуване от ДГС Царево; и съгласно предвижданията по ловоустройствен проект;
10. Забранява се риболовът, с изключение на спортен риболов в района от вливането на р. Велека в морето до моста при с. Синеморец на разрешените от закона видове риби, без змиорка и шаран, при условията, редът, начините, нормите и сроковете, определени от закона;
11. Забранява се преследването, събирането, улавянето и убиването на всички диви животни, които не са обект на лов по смисъла на тази заповед, без оглед на тяхното състояние или форма на развитие; създаването на дивечови ниви и всякакви приспособления за изкуствено подхранване и лов;
12. Забранява се пашата на селскостопански животни;
13. Забранява се изораването на ливади и пасища; косенето на тръстика през периода 1 март - 31 юли; използването на фосфорсъдържащи пестициди; използването на моторни помпи за напояване на земеделските земи;
14. Забранява се издирването на предмети с археологична стойност освен в случаите, когато тази дейност е организирана съгласно действащите нормативни разпоредби;
Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Описание на мястото

Разположена на площ от 773 ха в границите на природен парк „Странджа”, Силистар е крайбрежна влажна зона с каменист и силно разчленен бряг. Името си дължи на едноименната малка река, която се влива в Черно море.
Тук се намират най-големите оцелели бели понтийски дюни по нашето Черноморие.
Край залива Силистар е разположено най-южното находище на пясъчната лилия у нас. Заливът Липите, част от защитената местност, се състои от извита пясъчна зона, като пясъчната ивица е в непосредствена връзка с гората. Той е със славата на едно от красивите диви места по Черноморието ни.
В един от най-дълбоките фиорди, разположен в северната част на Силистар, изобилства здравецът, както и други типично горски видове като изтравничето. Характерно за защитената местност е присъствието на морски ветрогон, смокиня и гмелинова гърлица. В по-високите части се срещат плюскавиче, миска и хрущалка.
Осемнадесет от видовете риби, регистрирани в защитената местност, обитават и крайбрежните морски води. От тях морската змиорка, резовският харип и резовската бряна са включени в Червената книга на България.
Заедно със ЗМ „Устието на река Велека”, защитена местност „Силистар” е включена в списъка на най-значимите влажни зони в България, с изразено значение за опазване на водолюбивите птици.
Мястото е любимо за почитателите на дивата природа и тихите спокойни плажове. Най-посещавани са плажовете в заливите Силистар и Липите.
До устието на Силистар може да се стигне и пеша за около 3 часа като се тръгне южно от залива Бутамята до Синеморец и се следва Черноморския бряг.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.