ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА”

Намира се в границите на ПП „Странджа”, в непосредствена близост до с. Синеморец, на 5 км южно от Ахтопол, на 20 км от гр. Царево, на 95 км южно от гр. Бургас.

  • подход от селото към пясъчната коса при устието – 42°03’50.31” С, 27°58’40.92” И; 25 м н.в.
  • устие на реката (периодично се променя според сезона и климатичните условия) - 42°04’09.94” С, 27°58’05.99” И; 6 м н.в.
  • пристан за разходка с лодка по долното и горното течение на река Велека - 42°03’37.24” С, 27°58’00.38” И; 7 м н.в.
  • панорамно погледно място (до входа към селото, вляво по пътека до кривото дърво на хълма над реката) – едно от най-популярните места за панорамни снимки на устието - 42°03’50.90” С, 27°58’19.34” И; 15 м н.в.
  • Царското кладенче - 42°03’00.05” С, 27°54’56.87” И; 67 м н.в.
ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА”

Опазване

УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА
Категория: Защитена местност
Площ: 1511.2 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: гр. Ахтопол, с. Бродилово, с. Синеморец
Документи за обявяване: Заповед №608 от 01.09.1992
Документи за промяна:
1. Промяна в режима на дейностите със Заповед №РД207 от 11.06.1999
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-560 от 12.07.2007
Цели на обявяване:
1. Запазване на характерен ландшафт на крайбрежната зона, скални образувания, фиорди. Специфична ксеротермна растителност и богат животински свят;
2. Специфична ксеротермна растителност и богат животински свят
Режим на дейности:
1. Забранява се промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;
2. Забранява се замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;
3. Забранява се достъпът до пещерите в морския клиф;
4. Забранява се достъпът на моторни превозни средства с изключение на тези, използвани за горскостопански и селскостопански дейности;
5. Забранява се плаването на всякакви съдове по р. Велека през периода 15 септември - 15 юни, а в периода 15 юни - 15 септември - плаването на всякакви съдове, с изключение на организирани туристически пътувания в отсечката от устието на реката до местността Царското кладенче при следните условия: максималния брой лодки, движещи се по
маршрута да бъде 4; скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела; да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и др. отпадъци;
6. Забранява се определянето на места за къмпиране и палене на огън без писмено съгласие на съответните регионални структури на МОСВ и без тези места да бъдат означени с трайна и видима маркировка на терена, всякакво къмпиране и палене на огън извън определените и означени за целта по посочения ред места;
7. Забранява се брането, увреждането или унищожаването на диви растения с изключение извеждане на предвидените в лесоустройствения проект сечи и събиране на билки от местното население в количества, предназначени за лично ползване;
8. Забранява се извършването на сечи през периода 30 март - 1 септември; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; реализирането на голи сечи и реконструкции, прокарването на нови горски пътища; отсичането на живи хралупести дървета и на дървета, на които има гнезда с диаметър над 0.5 м; изнасянето на добития дървен материал по друг начин освен с товарни животни;
9. Забранява се ловът, с изключение на: див заек - през ловния сезон в селскостопанските земи; дива свиня, благороден елен, лисица и чакал - от 1 октомври до 31 декември; сърна - от 1 октомври до 30 ноември; бекас - от 1 януари до 28 февруари със специално разрешение за ловуване от ГС - Царево; и съгласно предвижданията по ловоустройствен проект;
10. Забранява се риболовът, с изключение на спортен риболов в района от вливането на р. Велека в морето до моста при с. Синеморец на разрешените от закона видове риби, без змиорка и шаран,при условията, редът, начините, нормите и сроковете, определени от закона;
11. Забранява се преследването, събирането, улавянето и убиването на всички диви животни, които не са обект на лов по смисъла на тази заповед, без оглед на тяхното състояние или форма на развитие; създаването на дивечови ниви и всякакви приспособления за изкуствено подхранване и лов;
12. Забранява се пашата на свине и кози, като за останалите селскостопански животни пашата там се ограничава до 0.5 гл/ха за едрия и 3 гл/ха за дребния добитък;
13. Забранява се изораването на ливади и пасища; косенето на тръстика през периода 1 март - 31 юли; използването на фосфорсъдържащи пестициди; използването на моторни помпи за напояване на земеделските земи;
14. Забранява се издирването на предмети с археологична стойност освен в случаите, когато тази дейност е организирана съгласно действащите нормативни разпоредби;
Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Описание на мястото

Едно от най-живописните и красиви кътчета по Южното Черноморие. Разположена е на площ от 1511.2 ха около устието на река Велека и включва долната част от водосборния й басейн. Опазва долината на Велека, дългата около 500 м пясъчна коса и част от Черноморското крайбрежие. Косата е широка няколко десетки метра, като това се променя според сезона и климатичните условия. Често зимно време и напролет тя е залята от придошлите води на Велека. По нея се срещат интересни находища на редки видове като морски отантус, приморски ранилист, морски морков, крайморско чадърче и др. По реката може да се наблюдава застрашения вид жълта водна роза (бърдуче), като това е единственото й находище в природния парк „Странджа”
Над защитената местност преминава европейската „магистрала” на птиците – миграционният път Виа Понтика (Via Pontica). Извън гнездовия период, тук се срещат птици, които използват влажната зона за презимуване или за почивка по време на прелета – такива са видовете малък и голям гмурец, обикновен корморан, дяволица 45
(световно застрашен вид), ням лебед. Други видове се срещат само в морето, в близост до брега – черноврат гмурец, качулат корморан, червеноклюна потапница, бял ангъч, няколко вида чайки и др. В река Велека са установени 32 вида риби, 7 от които са включени в Червената книга на България – змиорка, шаран, лупавец, атерина, триигла бодливка и др. Интересна група са и морските бозайници – районът е едно от последните места, където е наблюдаван изчезналият днес от нашето крайбрежие тюлен монах (световно застрашен вид). Тук се срещат и трите вида делфини, описани за Черно море – муткур (морска свиня), обикновен делфин и афала.
Защитената местност е част природен парк „Странджа”, а също и от комплекса Велека - Резовска, описан като приоритетна влажна зона с национално значение. Местността е и част от защитена зона „Странджа” по Директивата за птиците на Европейския съюз от екологичната мрежа Натура 2000.
Голяма е битката на природозащитниците за опазване устието на река Велека от масовото застрояване по Черноморието. Сериозен е инвеститорският интерес и натиск към местността Айроди, намираща се южно от Ахтопол, точно по северните скалисти склонове над устието на реката – едно от последните незастроени кътчета дива природа.
Популярни за туристите места за посещение в района на защитената местност са:

  • Панорамно погледно място - едно от най-популярните места за панорамни снимки на устието. До него се стига пеша за няколко минути като вляво от входа към селото, се завие по пътека, стигаща до популярното изкривено от бурните ветрове дърво на хълма над реката. От там се разкрива красива панорама към пясъчната коса, устието на реката, морския бряг – на североизток, и зелените хълмове на Странджа – в посока северозапад.
  • разходка по пясъчната коса до устието на реката – подходящ сезон – лято – есен. Понякога през пролетно време косата е трудно достижима поради високи вълни и изчезване на малка част от морския бряг под вода (в началото на косата), както и поради обилни разливи на реката. В подходящо време се достига лесно чрез спускане пеша по пътека към брега в североизточната част на селото (края на последната улица).
  • разходка с лодка по горното и долното течение на реката – тръгва се от пристана на реката, намиращ се вдясно веднага след моста на реката преди село Синеморец. Разходката до горното течение стига до местността Царското кладенче, където има подходящ за пикник заслон. До него може да се достигне и пеша – за около 2.5 часа като се следва черния път по десния бряг на реката, срещу течението й. Заслонът се намира на 7 км от Бродилово, 10 км от Синеморец и е с капацитет 20 човека.
  • Пристана под моста на Велека също е подходящо за пикник място със заслон с капацитет 8 човека и огнище.
  • Пешеходен геоложки маршрут Ахтопол – Устието на река Велека. Маршрутът е с продължителност около 2 часа. Тръгва от пристанището на Ахтопол или от южния край на града като следва в посока юг извивките на морския бряг, по скалистите хълмове над морския бряг. Редуват се леки спускания и изкачвания над тихите заливи. През май хълмовете са осеяни с няколко вида орхидеи и много диви цветя. Маршрутът достига до погледно място от скалите над устието на река Велека, от където се разкриват красиви панорами. Това е крайната точка на маршрута. За връщането в Ахтопол има два вариант – единият е по обратния път. Другият е да се продължи на югозапад, срещу течението на реката, като се достига моста на Велека, откъдето връщането може да стане по асфалтовия път.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.