БЛАТО АЛЕПУ И ПЯСЪЧНИ ДЮНИ АЛЕПУ

Координати: 42°22’00.26” С, 27°42’29.10” И, 2 м н.в.
Разположени са в южната част на Българското Черноморие, на 7 км южно от Созопол, по стария вече път за Приморско, веднага след в.с. Дюни (1 км). Мястото е популярно с названието „шофьорския плаж”, заради непосредствената близост на асфалтовия път до плажната ивица. Блатото Алепу се намира в подножието на разклоненията на Бакърлъка и Кукув баир на север и Андрея баир на юг срещу залива ограден от нос Агалина на север и нос Хумата на юг.

БЛАТО АЛЕПУ И ПЯСЪЧНИ ДЮНИ АЛЕПУ

Опазване

БЛАТОТО АЛЕПУ
Категория: Природна забележителност
Площ: 166.7 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол
Документи за обявяване:
Заповед №709 от 22.07.1986
Международен статус: Рамсарска конвенция
Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие
Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния или режим;
2. Забранява се унищожаване на блатната растителност и събиране на плодовете на дяволския орех;
3. Забранява се палене на огън, опожаряване на тръстиката и другата растителност;
4. Забранява се внасяне и развъждане на видове гръбначни животни без съгласуване с Комитета за опазване на природната среда и БАН;
5. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им;
6. Забранява се лов и риболов;
7. Забранява се замърсяване на водите;
8. Разрешава се паша на домашни животни в извън размножителния период на птиците (1 април - 30 юли);
9. Разрешава се добив на сено и традиционното ползване на обработваемите земи.
Припокриване: Защитена зона по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо
ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ АЛЕПУ
Категория: Природна забележителност
Площ: 12.0 хектара 38
Местоположение: Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол
Документи за обявяване: Заповед №2109 от 20.12.1984
Международен статус: Рамсарска конвенция
Цели на обявяване: Опазване на пясъчни дюни
Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство
Припокриване: ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо

Описание на мястото

ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ са обявени през 1984 г., а БЛАТОТО АЛЕПУ през 1986 г. за защитени природни територии с цел опазване на естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи видове птици, опазване на пясъчните дюни, както и находището на водното растение дяволски орех. И двете са от категорията „природна забележителност”.
От 2002 година и имат и международен статут, тъй като попадат в зоната „Комплекс Ропо-тамо” която е призната за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция.
Името Алепу идва от гръцки (αλεπού) като означава „лисица” – от там лисиче блато. Една от теориите за произхода на името е, че е било хитреело като лисица – ту свързвайки се с морето, ту отдръпвайки се от него – разбира се в периода много преди между блатото и дюните да се построи асфалтовия път, популярен днес с името „шофьорския плаж”.
Блатото е дълго е около 3.3 км, широко до 320 м. Площта му е 0.2 км², а солеността 1.3-7.0‰. То е блато - лагуна. По своя произход е лиман и е отделено от морето с ивица интересни пясъчни дюни. Мястото е важно местообитание на много защитени видове водолюбиви птици. Заедно с пясъчните дюни, е ценен и консервационно значим район.
Алепу е популярно място за природолюбители за наблюдаване на редки птици, тъй като блатото е спирка - място за почивка, по пътя на мигриращите по Виа Понтика. То е и място за зимуване на някои видове птици.
От природозащитна гледна точка проблем в района е нерегламентираният лов. Доказателство са редовно „отстреляните” информационни табели, често използвани за мишени от бракониерите.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.