РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО”

Резерват „Ропотамо” се намира на около 50 км южно от Бургас, на границата между общините Созопол и Приморско. Основният път Е87 разделя резервата на две части.
Координати на по-важните места в резервата:
Блатото Аркутино, част от резервата (42°19’56.48” С, 27°43’39.33” И, 8 м н.в.)
Пристан за разходка с лодка по долното течение на река Ропотамо до устието на реката - под моста на пътя Бургас – Приморско (Е87) (42°18’09.63” С, 27°43’40.55” И, 10 м н.в.)
Устието на реката – пътеката до него (42°19’40.58” С, 27°45’21.10” И, 12 м н.в.)
Скално образувание Лъвската глава (42°18’55.69” С, 27°44’04.61” И, 92 м н.в.)
Информационен център на РИОСВ в м. Аркутино (42°19’42.65” С, 27°43’49.58” И, 10 м н.в.)

РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО”

Опазване

РОПОТАМО
Категория: Резерват
Площ: 1000.7 хектара
Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол
Документи за обявяване:
Заповед №318 от 07.05.1992
Документи за промяна:
1. Прекатегоризация със Заповед №2080 от 04.09.1962
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед №318 от 07.05.1992
3. Промяна в режима на дейностите със Заповед №РД504 от 17.07.2001
4. Промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-686 от 21.09.2006
Международен статус: Рамсарска конвенция
Цели на обявяване: Уникална флора и фауна по крайбрежието.
Режим на дейности:
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. организирани туристически пътувания с лодки по р. Ропотамо; 2. навлизане на рибарски лодки в устието на р. Ропотамо при бурно море и поддържане на заслон за рибарите на подходящо място; 3. посещения с познавателна цел по маршрути определени с плана за управление на резервата; 4. ползване на пътя между отдели 485 и 486 до устието на р. Ропотамо от местни рибари през риболовния сезон от 1 септември до 30 декември;
Припокриване: ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо

Описание на мястото

Разположен само на площ от 1000.7 ха, резерватът е рядко съчетание на красиви пейзажи, забележителни земни форми, изключително разнообразие на крайбрежни, водни и горски местообитания на голям брой редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове и съобщества. На тази малка площ като в едно цяло са събрани море, река, блато, широколистни, но и заливни/лонгозни гори, различни по вид скални образувания, красиви плажове, но пясъчни дюни, и всички тези природни дадености, съчетани с много исторически и археологически находки.
Част от днешния резерват „Ропотамо" е обявен още през далечната 1940 г. „за запазване на горски съобщества от лонгозен тип, разположени около едноименната река, която пресича големите пясъчни дюни и се влива в Черно море”. През годините територията е сменяла статута си многократно, но винаги е оставала защитена. През 60-те години дори е била народен парк. Последната категоризация е от 1992 г., когато е обявен за строг резерват „за опазването на уникална флора и фауна по крайбрежието край устието на едноименната река”. Резерватът има и международен статут като част от Комплекс Ропотамо признат за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, обявен е за ОВМ и е част от защитена зона Комплекс Ропотамо от мрежата Натура 2000.
На малката си площ резерватът е приютил голямо биологично разнообразие. За специалистите в цифри това означава около 60% от сладководната ихтиофауна на България, 60% от херпетофауната, 50% от гнездовата орнитофауна, 57% от видовете бозайници.
Резерватът е местообитание на много редки животни. Оттук минава източно­евро­пейският миграционен път на птиците Виа Понтика. Големият брой влажни зони в района представляват прекрасна база за гнездене на много птици, както и хранителна база за зимуващите и прелетните птици. На територията на резервата са установени 226 вида птици (бекаси, чинки, дроздове, гривести и речни рибарки, дъждосвирци, диви гъски, пойни и неми лебеди, чапли, пеликани, патици, морски орли, ястреби, лешояди и др.), от които 8 са глобално застрашени и 70 са включени в Червената книга на България.
По сухите скалисти места и пясъчните дюни се срещат много влечуги: ши­победрената и шипоопашатата костенурка, леопардов и вдлъбна­то­чел смок, смок мишкар и раз­лични гущери, а по влаж­ни­те и мо­­чур­ливи места – водните кос­те­нур­ки, си­­вата и жъл­то­ухата вод­­на змия, три­то­ни, зеле­на­та крас­тава жаба, кафя­ва­та крас­та­ва жа­­ба, жабата дървесница и балкан­­ска­та чес­нов­ница.
Резерватът се обитава от 50 вида бозайници - сред тях са: бла­­­го­­роден елен, елен лопатар, сърни, муфлони, ли­сици, чакали, видри и ко­лo­нии от прилепи в скал­ни­те пещери. Изчезнали ви­дове от бозайниците са меч­­­­ката, рисът и тюленът монах.
Ихтиофауната е представена от 14 вида риби, които постоянно обитават лиманната зона на реката: брияната, карагьозката, червеноперката, шаранът, сребристата каракуда, речният кефал. Много повече са видовете, регистрирани като временни обитатели. Това са черноморският и резовският карагьоз, атерината и др.
В границите на резервата са установени 600 вида висши растения, което е около 15% от цялата флора на страната. Там се опазват около 11% от расти­тел­ните видове, включени в Червената книга на България, което представлява 83 вида (71 редки, 11 застрашени и 1 изчезнал). 16 вида висши растения са ендемити и 23 дървесни и храстови видове са терциерни реликти. На те­ри­то­рия­та на резервата могат да се видят: бряст, ясен, клен, мекиш, черна елша, обикновен габър, келяв габър, обикновен повет, леска, смрадлика, бръш­лян, мъждрян, бук, дъб, върба, хагерово (тракийско) лале, блатно кокиче. Блатата и разливите са обрасли с тръстика, камъш, папур, перуника, тамарикс, бърдуче и бяла водна лилия. По пясъчните дюни са запазени характерните за Южното Черноморие пясъчна лилия, морски пелин, див копър и др.
Интересна част от резервата е и остров Св. Тома, по-известен като Змийския остров. Намира се в залива Аркутино. Той е гнездилище на водолюбиви птици, находище на гюнтерова полевка и подивели кактуси опунции, засадени там през 30те години на миналия век.
Ропотамо е популярна туристическа дестинация в България от много години.
Един от най-посещаваните туристически обекти по Южното Черноморие е блатото Аркутино с красивите си бели водни лилии. За някои от чуждестранните туристи те не са нещо особено, тъй като при тях се отглеждат в почти всеки водоем – в домашна градинка или градски парк. Ценното за блатото Аркутино е, че находището на бяла водна лилия в него, е естествено и диво.
Предпочитана атракция за летуващите по Черноморието е и разходката с лодка от пристана на река Ропотамо (под моста на път Е87) до устието на реката. Тя е с продължителност 60 мин. Чапли и земеродни рибарчета прелитат край туристите по време на разходката, а особено атрактивни са и водните костенурки, които се припичат на слънце по камъни или паднали дървета край бреговете. Особено любопитна е и Лъвската глава – причудливо скално образувание, високо над десния бряг на реката.
Въпреки че е строг резерват (в него се забранява всякаква човешка дейност) – разходките с лодка по Ропотамо са едно от изключенията, в полза на туристите. Тази дейност е отдадена от МОСВ на концесия. За съжаление въпреки, че тази атракция функционира от много години и се радва на голям интерес от страна на летуващите по българското крайбрежие туристи, все още не е направено необходимото за осигуряване на модерни, без моторни лодки, така че да се гарантира липсата на замърсяване и шум по реката.
Другото са няколкото одобрени със Заповед на МОСВ пешеходни туристически маршрути за посетители в резервата. Това са:
1. Пътека по мостик в блатото Аркутино
2. Пътека до устието на река Ропотамо (продължение на асфалтовия път, идващ от Приморско и минаващ край някогашната резиденция „Перла”)
3. Пътека до залив Св.Параскева
4. Пътека до най-високата дюна на Балканския полуостров (тръгва от Центъра на РИОСВ)
5. Пътека през нос Кая до устието на река Ропотамо
6. Пътека до Веселата скала (за съжаление вече не е достъпна след последния ремонт на пътя – няма отбивка за спиране)
7. Пътека за поддържан резерват „Вельов вир”
8. Маршрут по вода за разходка с лодка от пристана до устие на р. Ропотамо и обратно
През 2003 г. в резерват „Ропотамо” бе открит Посетителски център на РИОСВ Бургас. Той се намира в м. Аркутино, срещу блатото, в близост до мотела.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.