ПРИРОДЕН КОМПЛЕКС „РОПОТАМО”

ПРИРОДЕН КОМПЛЕКС „РОПОТАМО”

Опазване

На карта са указани седемте защитени природни територии в района на река Ропотамо, обявени съгласно българския Закон за защитените територии. Това са:
Резерват „Ропотамо”, 1000.7 ха
Поддържан резерват „Велов вир” (Водните лилии), 13.6 ха
Природна забележителност „Блато Алепу”, 166.7 ха
Природна забележителност „Пясъчни дюни Алепу”, 12 ха
Защитена местност „Стамополу”, 40 ха (Блатото Стамополу)
Природна забележителност „Пясъчни дюни местност Перла”, 24 ха
Природна забележителност „Скалните образувания, фиордите и Тюленовата пещера в м. Маслен нос”, 17.6 ха

Части от тези територии са оценени от специалистите и поставени под защита много отдавна – например част от днешния резерват „Ропотамо” е обявена за защитена гора още през 1940 г.
Поради непосредствената си близост, а и сходство в характеристиките, тези 7 защитени територии образуват един естествен природен комплекс - Ропотамо. Такава категория обаче по българския Закон за защитените територии няма.
Поради изключителната си консервационна стойност и значимост, Ропотамо и по-точно комплексът от територии Ропотамо са поставени под защита и по други наши и чужди категоризации – той е обявен за Рамсарско място (РМ), орнитологично важно място (ОВМ), защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 на Европейския съюз.
През 1975 г. блатото Аркутино (част от резерват „Ропотамо”) е обявено за Рамсарско място по силата на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение като местообитаниe за водолюбиви птици. В края на 2002 г. към него са присъединени седемте защитени територии, образувайки Комплекс „Ропотамо” с обща площ 5 500 ха.

През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
От 2007 г. Комплекс Ропотамо е включен като защитена зона по Директивата за птиците от Екологичната мрежа Натура 2000 на Европейския съюз.

Статут на защитена зона по Натура 2000:
КОМПЛЕКС РОПОТАМО (Код в регистъра: BG0002041)
Категория: ЗЗ по директивата за птиците
Площ: 3857.75 хектара
Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол
Документи за обявяване:
Заповед №РД-82 от 03.02.2009 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т.2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т.2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Описание на мястото

Комплексът Ропотамо се намира на 50 км южно от Бургас и обхваща лиманната част и заливната тераса на река Ропотамо с естествените заливни гори, пясъчни дюни, плажна ивица и дълбоко разчленено крайбрежие с вдадени в морето скални носове, тесни и дълбоки заливи, остров Св. Тома, блатата Алепу, Аркутино и Стамополу, както и резерват „Ропотамо”. На изток и югоизток комплексът обхваща планински ридове с широколистни гори.
Комплексът Ропотамо включва значително разнообразие от биотопи. Съществен елемент представляват крайбрежните блата с влаголюбива растителност с преобладаване на тръстика, теснолистен и широколистен папур, крайбрежен камъш и др., както и такива с водна растителност: водна лилия, жабешка водянка, издута водна леща и др.
Характерни за комплекса са речният лиман на р. Ропотамо с лонгозни гори от полски ясен, полски бряст, черна елша, глог, със значително участие на лиани. Широколистните гори са главно от благун със средиземноморски елементи или смесен с космат дъб и виргилиев дъб и др.
Крайбрежната ивица е заета от дюни с псамофитна тревна растителност, главно песъчар, пясъчна лилия и др. На места морският бряг е скалист с ниши, подводни пещери и морски заливи.
На територията на комплекса Ропотамо през последните години са установени 236 вида птици, от които 69 са включени в Червената книга на България. Мястото осигурява подходящи местообитания за 87 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита.
Комплекс Ропотамо е едно от най-важните места в страната като гнездовище на група от видове, силно привързани към разнообразните типове местообитания на територията му - средиземноморския буревестник, голямата пъструшка, средната пъструшка, червената чапла, гривестата чапла и полубеловрата мухоловка.
Комплекс Ропотамо е едно от трите гнездови находища на морския орел по българското Черноморие. През размножителния период, по време на миграция или зимуване са установени 10 световно застрашени вида - малкият корморан, къдроглавият пеликан, мраморната патица, белооката потапница, морският орел, степният блатар, големият креслив орел, царският орел, белошипата ветрушка и ливадният дърдавец.
Значителна е ролята на комплекса като междинна станция при миграция на птиците и като типично „място с тесен фронт на миграция”, главно за белия щъркел, обикновения мишелов и някои други видове грабливи птици.
Комплекс Ропотамо поддържа значителни зимуващи популации на черногушия гмуркач (Gavia arctica), кафявоглавата потапница, червеноклюната потапница и сивата патица.
Част от комплекса има статут на строг резерват и в него не се позволяват никакви човешки дейности. В буферната зона на резервата, както и в незащитените територии се извършват горско-стопански дейности, лов, риболов, транспорт, отдих и туризъм.
Основните проблеми пред комплекс Ропотамо са свързани със застрояването и промени във водния режим, породени от водоползванията в горното течение на водосборния басейн на река Ропотамо и от еутрофикацията на блатата. На север комплексът граничи с голям черноморски курорт – Дюни, а на юг - с град Приморско – вече голям туристически център. Сечите в горите и лова също са фактор за безпокойство на птиците. Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те биха затруднили свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север, и ще причинят смъртност и намаляване на техните популации.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.