Проект "зелени коридори"

Цели да:

 • Допринесе за балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион чрез идентифициране и развитие на местния потенциал;
 • Подобри ефективното сътрудничество между различните заинтересовани страни в трансграничния регион за устойчиво развитие на културните, исторически и природни ресурси;
 • Подобри качеството на живот на местните общности чрез създаване на иновативни интегрирани продукти от общ интерес.

ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧВАТ:

 • Подготовка на основни проучвания за природния, исторически и културен потенциал в регионите Бургас и Къркларели;
 • Провеждане на експертни форуми за генериране на идеи относно потенциалните "зелени коридори" в област Бургас и Къркларели и тяхното устойчиво управление;
 • Разработване на концепция и техническо проектиране на пилотен веломаршрут в Бургаски регион;
 • Подготовка и дизайн на интерактивен пътеводител, популяризиращ концепцията "зелени коридори" в регионите на Бургас и Къркларели;
 • Организиране на международна конференция с наименование "Зелени коридори – практически решения за природосъобразен туризъм".

Резултати:

 1. В рамките на проекта бе проведено проучване на природното, културно и историческо наследство в Бургаски регион в областта на туризма, околната среда и опазване на културните и исторически паметници. Близо 60 забележителности бяха идентифицирани и систематизирани, като за всяка бе изработено подробно досие;
 2. Паралелно с проведеното проучване в Бургаски регион бе анализирано природното, културно и историческо наследство за област Къркларели. Бе събрана информация за местоположението и значимостта на обектите, придружена с богат снимков материал.
 3. Проведени бяха два експертни форума с наименование "Възможности за създаване на зелени коридори" в Бургас и Къркларели. Екипът по проекта, експерти в областта на туризма, околната среда и културно-историческото наследство, както и други заинтересовани страни обобщиха резултатите от проведените проучвания и идентифицираха
  потенциалните велосипедни маршрути, които да минават през определените забележителности в двата региона.
 4. Разработена бе концепция за мрежа от "зелени коридори" с цел да се разгледат различните възможности за обединяване на природните, културни и исторически забележителности и ключови дестинации в обща система от зелена
  велосипедна мрежа въз основа на принципите за устойчиво развитие. Местни и регионални географски, социални и икономически фактори бяха взети под внимание по отношение на опазване на околната среда и на паметниците на
  културата.
 5. В подкрепа на концепцията за устойчиво развитие на значимите природни и културни забележителности и насърчаване на зелена мобилност в регион Бургас, бе разработен технически проект за пилотен вело маршрут, който да
  свързва бул. Иван Вазов, гр. Бургас със Защитена местност "Пода". Изпълнението на тази дейност е основа за бъдещ инвестиционен проект.
 6. Разработеният интерактивен пътеводител дава възможност на интернет потребителите не само да получат подробна информация за идентифицираните обекти на природното, културно и историческо наследство в трансграничния регион,
  но и да се насладят на една виртуална разходка по обвързващата ги мрежа от веломаршрути, обединени в система от зелени коридори. Пътеводителят ще допринесе за подобряване имиджа на целевия регион като уникална туристическа
  дестинация с богато биоразнообразие, историческо наследство и модерен градски живот.
 7. Международна конференция с наименование "Зелени коридори – практически решения за природосъобразен туризъм" събра експерти, управленци, урбанисти, представители на туристическия бранш в трансграничния регион. Бе създадена платформа за планиране на бъдещи съвместни действия относно възможностите за прилагане на концепцията "зелени коридори" на практика.
 

Трансграничният регион Бургас–Къркларели

се намира в Югоизточна Европа и се простира на територия от 14 047.1 км2, с население от 747 211 жители. Той включва Странджа планина и част от живописното Черноморско крайбрежие, попадащи в пределите и на България и Турция. Историческата съдба и географското местоположение са главните фактори, допринесли за превръщането на региона в капитал на природното и културно наследство в глобален мащаб.

Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, забележителни паметници на културата - църкви и манастири.

Регионът е изключително разнообразен със своите природни дадености. Тук се намират езера с уникално разнообразие от птици, защитени територии, природни резервати с международно значение, живописни пещери.

Благоприятните природни характеристики на трансграничния регион предоставят възможности за устойчиво развитие на различни форми на туризъм. Нещо повече, множеството културни и исторически забележителности и природни ресурси са предпоставка за диверсификацията на съществуващите туристически продукти и услуги в подкрепа на трансграничното сътрудничество и представяне на трансграничния регион като уникална туристическа дестинация.

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.